امروز : دوشنبه 30 مهر 1397
   
  • گزارش وزیر ورزش و جوانان به مناسبت برگزاری اولین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی

   دکتر سلطانی فر: تعداد سمن ها تا پایان دولت دوازدهم به 5000 خواهد رسید/بانوان در پست های مدیریتی ورزش حضور دارند

   دکتر سلطانی فر: تعداد سمن ها تا پایان دولت دوازدهم به 5000 خواهد رسید/بانوان در پست های مدیریتی ورزش حضور دارند

   وزارت ورزش و جوانــان در راســتای تحقــق منشــور حقــوق شــهروندی بــا هــدف آگــاهی بخشــی و ظرفیت سازی جهت کمک به ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه و حفظ کرامت اقشار مختلف جامعه اقداماتی در حوزه توسعه و تعمیم ورزش، جوانان و زنان را اجرایی کرده و برنامه های دیگری را در دست اقدام دارد.

   به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان دکتر سلطانی فر به مناسبت اولین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها وراهکارها که با حضور دکتر روحانی ریاست محترم جمهور برگزار شد، گفت : این وزارتخانه در راســتای تحقــق منشــور حقــوق شــهروندی بــا هــدف آگــاهی بخشــی و ظرفیت سازی جهت کمک به ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه و حفظ کرامت اقشار مختلف جامعه اقدامات ذیل را اجرایی نموده و برنامه های آتی مشروحه را در دست اقدام دارد.
   در حوزه جوانان؛ / تداوم پیگیـری و سـاماندهی وام ازدواج جوانـان و افـزایش آن از 2900 میلیـارد تومان در سال 92 به 9800 میلیارد تومان در سال 95
   از منظر مقام معظم رهبری؛ مسئله جوانان یک مسئله حقیقتاً «ملی» است و همهء دستگاهها باید در خصوص مسئله جوانان احساس مسئولیت کنند. در مـواد 51 ، 44 ، 43 و 53 حقـوق شـهروندی بـه حـق تشـکیل، عضویت و فعالیت در سازمانهای مردم نهاد، حق مشارکت موثر جوانان در قالب اتحادیـه هـا، انجمـن هـا و نظام های صنفی در سیاستگذاریها، تصمیمگیریها و اجرای قانون، حق جوانان بر ازدواج و تشکیل خانواده با رضایت کامل، آزادانه و بدون اجبار و حق جوانان بر برخـورداری از تـداب یر و حمایـ تهـای لازم بـرای تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن سازی خانواده و تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزشها و سنتهـای د ینـ ی و ملـ ی اشاره کرد. خوشبختانه با اعتمادی که در دولتهای یازدهم و دوازدهم به سازمانهـا ی مـردم نهـاد جوانـان صورت گرفت؛ تعداد این سمنها از 50 سمن به حدود 2000 سمن رسیده است و مصـمم هسـت یم بـا مـوج تازهای از فرصت سازی برای مشارکت سمن ها، این تعداد را تا پایـ ان دولـت دوازدهـم بـه 5000 سـمن برسانیم. تأسیس خانه های جوان در مراکز استان ها با هدف ارائه خدمات تخصصی به جوانـان کـه انشـاالله روند آن در شهرستان ها نیز تداوم خواهد یافت، ایجاد و ساماندهی سامانه الکترونیکی صدور مجوز مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده، تداوم آموزش های پیش از ازدواج 750 هزار زوج در آسـتانه ازدواج در سطح کشور، تداوم پیگیـری و سـاماندهی وام ازدواج جوانـان و افـزایش آن از 2900 میلیـارد تومان در سال 92 به 9800 میلیارد تومان در سال 95 و افزایش سقف آن از 3 میلیون تومان به ده میلیون تومان برای هر زوج با همکاری بانک مرکزی، راه اندازی مجامع خیرین ازدواج در اسـتانها، و سـامانده ی سمن های حوزه ازدواج و خانواده از مهمترین اقداماتی است کـه مـا را بـه تحقـق اهـداف منشـور حقـوق شهروندی نزدیک نموده و انشاالله در سال های آتی نیز همین روند با قوت و گستره وسیعتری ادامه خواهـد یافت.
   در حوزه زنان؛ / ارتقاء جایگـاه ورزش بـانوان در سـاختارها ی سـازمانی وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون های ورزشی، بکـارگیری بـانوان در پسـت هـای مختلـف مـدیریتی ورزش
   مواد 89 ، 83، 11 ، 3 و 103 منشور شهروندی بر ضـرورت تـأم ین سـلامت جسـم ی و روانـ ی زنـان در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی، حق زنان بر دسترسی برابـر بـه امکانـ ات ورزشـ ی، حـق زنـان بـرا ی مشارکت و حضور در فضاها و مراکز عمومی، حق اشتغال و کار شایسـته زنـان و همچنـ ین حـق زنـان بـر مشارکت فعال در سیاست گذاری، قانون گذاری، مدیریت و اجرا تأکید کرده است. ما نیز بر این باوریم که توسعه واقعی و همه جانبه ورزش و مدیریت آن، بدون مشارکت فعال زنـان و تـأم ین حقـوق فـوق الـذکر محقق نمی شود. زنان ایرانی با محدودیتهای ساختاری، مدیریتی، مالی و امکاناتی قابل توجهی در ورزش مواجه بوده اند و سعی دولت تدبیر و امید بر آن بوده است که دسترسی آنان به تسـه یلات و فرصـت هـا ی برابر و متوازن ورزشی تا حد ممکن فراهم شود. براین اساس شاهد بوده ایم که ورزش بانوان ایـ ران بـو یژه در بعد قهرمانی در سال های اخیر، از پیشـرفت نسـبی و مناسـب ی برخـوردار بـوده و افتخـارآفر ینی زنـان ورزشکار ایرانی با حجاب اسلامی در میادین المپیک، جهانی و قـاره ای، و بـویژه بـازی هـای آسـیایی و پارآسیایی 2014 و المپیـک و پارالمپیـک 2016 گـواه شا یسـتگ ی هـای آنـان اسـت . ایـ ن شایسـتگ ی و موفقیت ها بر ضرورت توجه بیشتر به تأمین حقوق شـهرون دی آنـان در تـأم ین امکانـات و فرصـت هـا ی ورزشی در همه ابعاد تأکید می کند. در این راستا، ارتقاء جایگـاه ورزش بـانوان در سـاختارها ی سـازمان ی وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون های ورزشی، بکـارگیری بـانوان در پسـت هـای مختلـف مـدیریتی ورزش، مناسب سازی و توسعه اماکن و فضاهای اختصاصی ورزش بانوان، توانمندسـاز ی نیـروی انسـانی متخصص مورد نیاز ورزش بانوان، توسعه رشته ها و مواد مسابقات ورزشی ویژه بانوان با حفظ ارزش های اعتقادی و فرهنگی نظیر آنچه در بسکتبال زنان رخ داد و همچنین تأسیس خانـه هـا ی ورزشـی اختصاصـ ی بانوان در رشته های مختلف نظیر ووشو و تکواندو، اقداماتی هسـتند کـه در وزارت ورزش و جوانـان بـا جدیت دنبال شده و امید است با اجرای اثربخش و دقیق تر آن ها، زمینه برای تأمین کامل حقوق شهروندی بانوان در عرصهء ورزش فراهم شود.
   در حوزه توسعه و تعمیم ورزش؛ / توسعه ورزش همگانی و مقابله با آسیب های ناشی از فقـر حرکتی و کمبود فعالیت بدنی که 70 درصد جامعه ایران را در بر گرفته است
   یکی از مهمترین چالش های جامعه ایران، پایین بـودن سـطح مشـارکت مـردم در ورزش همگـان ی و کـم تحرکی اقشار مختلف بویژه نوجوانان و جوانان است که می تواند زمینه ساز به خطر افتادن سلامت عمومی مردم شده و بروز بیماری های ناشی از کم تحرکی را در میان مردم افزایش دهد. در این ارتباط و همراستا با حقوق ذکر شده در مواد 85 و 88 منشور حقوق شهروندی وزارت ورزش و جوانان بخش قابل تـوجهی از توان و ظرفیت ورزشی کشور را در راستای توسعه ورزش همگانی و مقابله با آسیب های ناشی از فقـر حرکتی و کمبود فعالیت بدنی که 70 درصد جامعه ایران را در بر گرفته معطوف نموده است که خوشبختانه در دولت یازدهم مشارکت مردم در فعالیت های ورزش همگانی از 10 درصد به 21 درصد افزایش یافت و دولت موفق شد با تأسیس خانه های ورزش روستایی، توزیع تجهیـزات ورزشـی رایگـان و ارزان قیمـت، برگزاری جشنواره ها و رویدادهای ورزشـ ی خـانوادگی در سـطوح مختلـف شـهر ی و روسـتا یی و إحیـای جشنواره ورزشی کارکنان دولت، تا حدی بر افزایش نشاط و سلامت اجتماعی به عنـوان یـ ک حـق مسـلم شهروندی بیفزاید. امری که تحقق کامل آن نیازمند تعامـل و همکـاری نزد یـ ک و اثـربخش دسـتگاه هـا ی اجرایی، صداوسیما و سایر رسانه ها، شخصیتها و گروه های مرجع در جهت بهبود نگرش مـردم نسـبت بـه ورزش و نهادینه کردن فرهنگ ورزش در خانواده ها و اقشار مختلف جامعه است. در همین راستا تلاش ما بر آن است تا با افزایش سرانه فضای ورزشی متناسب با نیاز جامعه، احیاء و گسترش ورزش ها و بازیهای بومی و محلی، توسعه باشگاه های ورزشی سلامت محور با محوریت بخـش خصوصـ ی و همچنـ ین تـدو ین طرحهای ملی ورزشی با هدف کیفیت بخشی به اوقات فراغت، زمینهء افزایش 35 درصدی مشارکت مردم در فعالیت های ورزشی و همچنین افزایش تعداد خانه های ورزش روستایی از 185 خانه به حـداقل 5000 خانه را تا پایان دولت دوازدهم فراهم سازیم.
کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.
مجموع بازدیدها : 16,547,674
تعداد بازدید امروز : 1,928
تعداد بازدید دیروز : 21,567
آخرین به روزرسانی : 1397/07/29