در پی آن، سجاد سالک بعنوان مدیر کل مشارکت های اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه جوانان به جای رضا حجتی و نیز سکینه سیف جمالی بعنوان سرپرست دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان به جای سید جواد رضوی منصوب شدند.