او افزود: دستگاه های برتر در حوزه اوقات فراغت نشان می دهد که این دستگاه ها وکارشناسان مربوطه با برنامه های اوقات فراغت آشنایی دارند .

عزیزپور تصریح کرد: تلاش وزحمات این دستگاه ها باعث شده است که در صدر دستگاه هایی قرار بگیرند که در ارتباط با مردم خصوصا جوانان قراردارند.

مدیرکل ورزش وجوانان لرستان بیان کرد: همچنانکه بحث حوزه آسیب های اجتماعی توسط دستگاه بهزیستی و ازدواج وتعالی خانواده نیزتوسط کمیته امداد صورت می گیرد کارگروه اوقات فراغت نیز در حیطه کار دستگاه ورزش وجوانان استان است.

عزیزپور گفت :بنا به شیوه نامه وزارت ورزش وجوانان تصمیم گرفتیم تا از دستگاه های برتر استان وهمچنین سازمانهای مردم نهادی که در حوزه اوقات فراغت به دستگاه های اجرایی وهمچنین امور اجتماعی استانداری کمک می کنند تقدیرکنیم.