امروز : یکشنبه 03 شهریور 1398
   
  • ژاله فرامرزیان در گفتگوی نوروزی با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان :

   سال ٩٧ سال پرتنش به لحاظ مالی بود اما با موفقیت سپری شد / حضور خانواده ها در استادیوم آزادی اتفاقی جذاب و مهم بود

   سال ٩٧ سال پرتنش به لحاظ مالی بود اما با موفقیت سپری شد / حضور خانواده ها در استادیوم آزادی اتفاقی جذاب و مهم بود

   معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان معتقد است سال ٩٧ هر چند عجیب و با تنش های مالی ناشئ از تحریم ها همراه بوده اما این وزارتخانه با موفقیت و کارنامه روشن از ورزش ایران حمایت مالی کرد .

   به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان ، در سال ٩٧ موفقیت های بزرگی در عرصه ورزش قهرمانی و توسعه زیر سختهای ورزشی رخ داد اما در این بین نقش آفرینی حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع قابل توجه بود .

   ژاله فرامرزیان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در گفتگوی نوروزی در ابعاد مختلف به حمایت ها ی این وزارتخانه به ورزش ایران پرداخته است .

   این گفتگو را بخوانید ؛

   ✔️پاداش قهرمانان ٩٥ و ٩٦ پرداخت شد

   سال 97 سالی پر از رویداد برای ورزش کشور بود
   مجموعه عوامل دست اندرکار حوزه ورزش فعالیت گستردهای داشتند و هم منابع قابل توجهی مورد نیازشان بود. سال 97 را از سال 96 شروع کردیم به خاطر اینکه سعی کردیم در پایان سال 96 آنچه که از منابع 96 میتوانستیم جذب کنیم به نوعی از اعتباراتمان تخصیصها را جذب کردیم، نقدینگی حاصل شد و با یک حرکتی از سال 96 به سال 97 وارد شدیم. فکر میکنم بخش قابل توجهی از منابعی که مربوط میشد به پاداش قهرمانان که در سال 95 و 96 افتخارآفرینی کرده بودند و جوایزشان را دریافت نکرده بودند با تلاش گستردهای که با همراهی و مساعدت مقام عالی وزارت و ارکان دولت، سازمان برنامه و خزانه اسلامی توانستیم حدود 51 میلیارد پاداش قهرمانان که در سال 95 و 96 باقی مانده بود از تعهدات وزارت ورزش را در ابتدای سال 97 پرداخت کنیم و یک گام به جلو باشیم. برای اینکه همه قهرمانان و ورزشکارانمان با یک انرژی بهتر و یک نگاه مثبتتری وارد فعالیتهای ورزشیشان شوند و امیدوار شوند که به هر حال وزارت ورزش نسبت به تعهداتی که در مورد آنها دارد پیگیر است و تعهداتش را انجام میدهد.   ✔️اردیبهشت 97 اولین پرداختی ها به فدراسیونها

   فدراسیونها در این سال رویدادهای قابل توجهی را داشتند و ما از سال 96 از فدراسیونها تقاضا کرده بودیم که برنامهشان را به ما بدهند و متناسب با آن برنامهها بتوانیم کمکهایی به آنها داشته باشیم. با کمی تأخیر ولی فدراسیونها همه برنامههایشان را ارائه کردند و درنشستهای مشترکی با معاونین و رئیس فدراسیون، دبیر فدراسیون و خزانهدار و عوامل دیگری که در برنامهریزی موثر بودند جلسات مشترکی داشتیم و مباحثمان را با یکدیگر مطرح کردیم و توافق کردیم چه مبلغی را کمک کنیم و در چه سرفصلهایی این اقدام صورت بگیرد.
   برای پرداخت کمک به فدراسیونها با توجه به اینکه قرار بود نیمسال اول بخش قابل توجهی از پول را پرداخت کنیم به دلیل تراکم رویدادها از ابتدای سال و شش ماهه اول سال سعی کردیم از منابع 96 به نحوی استفاده کنیم و این حرکت رو به جلو را داشته باشیم و در آخر فروردین یا اول اردیبهشت اولین پرداختها را قبل از اینکه هرگونه دریافتی داشته باشیم اولین پرداخت را به فدراسیونها داشتیم.


   ✔️١٦٢ میلیارد تومان کمک به فدراسیون ها


   در سال 97 کل مبالغی که برای کمک به فدراسیونها در نظر گرفته بودیم 153 میلیارد بود ولی در این تاریخ که خدمت شما هستم 162 میلیارد کمک به کل فدراسیونها داشتیم. البته بعضی از فدراسیونها 100 درصد کمکشان را دریافت نکردند و مبالغ ناچیزی باقی مانده اما واقعیت این است که برخی از فدراسیونهای دیگر به دلیل اینکه مبلغ اولیه یا پیشبینی اولیه قدری کم بوده و رویدادهای بیشتری را داشتند و بیش از آن چیزی که قابل تصور بود موفقیتهایی را کسب کردند و به همین دلیل تعداد رویدادهایشان و برنامههایشان گسترش پیدا کرد به بعضی از فدراسیونها مبالغ بیشتری را پرداخت کردیم و فکر میکنم اولین سالی است که در همین درصد پرداخت در طول سنوات گذشته مالی که من بررسی کردم فدراسیونها از کمکی که توافق شده به آنها پرداخت شده است.

   ✔️ تحریم های ظالمانه ورزش را هم تحت تأثیر قرار داد

   شاید در چهل سال گذشته هم شبیه این را نداشته باشیم. مسائلی که خیلی مربوط به اتفاقات داخلی کشور نبوده و معطوف به اتفاقاتی که از جانب دولتهای دیگر به خصوص تحریمهای یک جانبهای که از سوی آمریکا اتفاق افتاده مسائل مالی و مشکلات مالی را برای ما فراهم کرد. ورزش هم از این مسائل مستثنی نبود ولی ما در فرصتی که در اختیار داشتیم سعی کردیم از ظرفیتهایی که دولت فراهم کرده بهرهمندی لازم را داشته باشیم و ورزش را منتفع کنیم.

   ✔️تحقق تمام تعهدات مالی نسبت فوتبال

   ما در سهمیه هایی که برای ورزش فوتبال مثل همه رشتههای دیگر پیش بینی کرده بودیم در موافقت اولیهمان در آن فرایند پرداخت کمکمان، سعی کردیم با توجه به اینکه جام جهانی را ابتدای سال داشتیم بخش قابل توجهی از منابع فوتبال را همان ابتدا به آنها اختصاص دهیم. چون در سال 97 دو رویداد بزرگ در فوتبال بود این حق را میشد بر فوتبال داشت که یک بخشی بیش از آن چیزی که ما پیشبینی کردیم را مطالبه کند و دولت هم همراهی کرد و حدود 15 میلیارد به سر و جمع ابلاغ ما اضافه کرد و ما هم بیش از 15 میلیارد یعنی حدود 28 میلیارد تومان پول به حساب فدراسیون فوتبال واریز کردیم. یعنی اگر حمایت بخواهد به معنای واقعی محاسبه شود خیلی رقمها بالاتر از این مبلغ بود اما واقعیتی بود که فوتبال دو رویداد بزرگ را پشت سر میگذاشت و فکر میکنم مردم خیلی با این رویدادهایی که اتفاق افتاد شادیهای خوبی داشتند و فرصتهای اوقات فراغت بسیاری را پر کردند و این بسیار ارزشمند بود. فکر میکنم کل آن چیزی که باید پرداخت میکردیم چه صددرصد کمکی که توافق کرده بودیم و چه تعهد مازادی که دولت را داشت ما به فوتبال پرداخت کردیم و مازادش را پرداخت کردیم و ارز را هم هرجا نیاز بود حمایت کردیم و ارز قابل توجهی تأمین کردیم که توانستند همه تعهدشان را در پی داشته باشند.

   ✔️در سال ٩٧ کارنامه حمایت وزارت ورزش و جوانان از رشته های مختلف روشن است


   در مورد اظهار نظرها هم ما به هرحال به عنوان یک مرجع سیاستگذار فکر میکنیم. فدراسیون یک واحد عملیاتی مستقل است و در مورد رشته ورزشی خودش مدیریت، برنامهریزی و تأمین منابع را دارد و مدیریتش را انجام میدهد. ما به عنوان متولی ورزش هر آنچه که در اختیار ماست و در جمع منابعمان قابلیت تأمین دارد برایشان فراهم میکنیم و در هیچ حوزهای دریغ نکردهایم و مجموعه عوامل وزارت ورزش و جوانان، شخص مقام عالی وزارت که انصافا بسیار متمرکز، دقیق و همراه بر اساس آن برنامهای که آن واحد مستقل برای خود طراحی کرده بود، هر گونه همراهی را به عنوان یک سیاستگذار و یک نهاد حاکمیتی در این موضوع بود همراهیها را داشتند. معاونت محترم قهرمانی و همه حوزههای دیگر و فکر میکنم سرجمع کارنامه بسیار ارزشمندی را در سال 97 وزارت ورزش در حوزه حمایت از ورزش با این همه رویداد داشته باشد، در سالی که بیشترین تنش و بیشترین مسائل مالی گریبانگیر کشور ایران بود.


   ✔️متناسب با برنامه ها ، اعتبارات تزریق می شود


   اگر منابعمان متناسب با برنامهریزی توزیع شود، حتما بازخورد مناسبی خواهد داشت و آن توسعه منابع به معنای واقعی شکل میگیرد. در ابتدای سال اولین جلسهای که در خدمت روسای فدراسیون خواهیم بود حتما بحث برنامه عملیاتی فدراسیونها را با یکدیگر به توافق میرسیم و این که حداکثر در فروردینماه برنامههای عملیاتی فدراسیونها را دریافت کنیم و متناسب با برنامهای که دارند، رویدادهایی که صورت میگیرد و کسب سهمیهای که است و رویکردی که ستاد بازیها دارد در مورد تأیید اینکه چه رشتههایی قابلیت المپیکی بودن را دارند و در چه ظرفیتی قرار دارند سعی میکنیم منابعمان را به صورت علی السویه است برای همه فدراسیونها توزیع کنیم.

   ✔️در سال سخت ٩٨ باید منابع را مدیریت کنیم

   به هرحال وضعیت مدیریت منابعمان را به نحوی داشته باشیم که ورزشکارانمان مطمئن باشند که اگر تلاش کنند و بتوانند مدالآوری کنند حمایتهای لازم را برای کسب سهمیه و ادامه روندهای تمرینهایشان برای دسترسی و دستیابی به آن مقام به هرحال برایشان فراهم میشود. اما همه باید بدانیم سال 98 با این بکگراندی که داریم وارد آن میشویم سال سختی خواهد بود و احتمالا قدری در هزینهکردهایمان باید دقت بیشتری داشته باشیم و سعی کنیم از مجموعه عوامل و امکان جذب عوامل استفاده کنیم و فقط امیدوار به منابع دولتی نباشیم چون به هرحال با محدودیتهایی در جذب نقدینگی کشور مواجهی است که ورزش هم نمیتواند مستنثنی باشد.

   ✔️سال ٩٧ عجیب اما با افتخار برای ورزش ایران

   سال 97 یک سال عجیب بود ولی توانستیم سربلندانه تمام رویدادها را پشت سر بگذاریم. با همیاری و همدلی همه عوامل درون وزارت ورزش و جوانان و فدراسیونها و ورزشکاران و هیاتهای ورزشی حتما میتوانیم همه اتفاقات پیشرو را با بهترین شکل ممکن مدیریت کنیم و به نتایج مطلوب برسیم.


   حضور خانواده ها در استادیوم آزادی جذابترین اتفاق

   یکی از جذابترین اتفاقاتی که در سال 97 رخ داد حضور خانوادهها در استادیوم آزادی برای دیدن بازی ایران و پرتغال بود و آن احساسی که مردم برای تشویق و حضور با شور و شعف در آن فضای ورزشی داشتند، خیلی احساس خوبی به من داد و فکر کردم ما شاید بزرگترین وظیفهمان که شاد کردن مردم، ایجاد فرصت مناسب برای خالی کردن هیجانشان و ابراز علاقه به کشور و پرچمشان و تیم ملیشان دارند را فراهم آوردیم و خیلی احساس خوبی داشتیم.
کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.
مجموع بازدیدها : 23,479,062
تعداد بازدید امروز : 5,944
تعداد بازدید دیروز : 23,095
آخرین به روزرسانی : 1398/06/03