این برنامه ریزی هاامروزه به سمت وسوی رفته است که یک هویت مکانی را نیز برای این قشر مهم از جامعه تعریف کرده اند به طوریکه تمرکز برروی حوزه جوانان باعث اندیشیدن برای ایجادمراکزی می شودکه به وسیله آنها هویت مکانی قشر جوان مشخص گردد.

بنا به نظرکارشناسان "خانه های جوان" ایفاکننده همین نقش هستند؛یعنی "خانه های جوان" مراکزی هستند برای هویت مکانی نسل جوان وقلمرویی محسوب می شوندبرای تبادل نظرواندیشیدن درخصوص شناخت بهینه ازمشکلات وچالش هاواستعدادهای جوانان با اتکا به اراده ومشارکت خودآنان .

پس اگر به جوانی باورداشته باشیم ،هویت مکانی آنان نیز به نام "خانه جوان " ضرورت پیدا می کند.

اخیرا در ایران نیز باور دولت به جوانان وجوان محوری به آن حد است که با پیش کشیدن احیای طرح خانه های جوان درتمام استانهاوشهرهای کشورضرورت ساماندهی وتعریف هویت مکانی نسل جوان مهم جلوه می کند زیرا بنا به این رویکرد خانه های جوان نقش کلیدی درپیشگیری از آسیب های اجتماعی ، قراردادن جوان درروند شکوفایی استعدادها وسالم زیستن ایفاخواهندکرد.

ظاهرا طرح احداث خانه های جوان درکل کشورتحت مدیریت سازمان ملی جوانان وقت در دستور کار قرار گرفت ولی این پروژه مهم دراستان لرستان با ادغام سازمان تربیت بدنی وسازمان ملی جوانان وتبدیل شدن این دو به وزرات ورزش وجوانان مغفول ماند وحتی می شود گفت به حاشیه رفت؛ آنچنانکه خانه های جوان در شهرهای لرستان یا به دستگاه های اداری دیگر واگذار شده یا اینکه متروکه شدند.

*ضرورت احیای خانه های جوان در تمام شهرهای استان

بنا به ضرورت احیای خانه های جوان اداره کل ورزش وجوانان لرستان به طور جدی به دنبال احیا وراه اندازی خانه های جوان در تمام شهرهای استان است .

مدیرکل ورزش وجوانان لرستان در این خصوص می گوید: در حال حاضر خانه های جوان در سه شهر خرم آباد ،الیگودرز و پلدختر فعالیت دارند .

علی یاور عزیزپور ادامه می دهد: مالکیت خانه های جوان قبلی در دست اداره ورزش وجوانان نیست چون آنهابه وسیله استانداری احداث شده وفرمانداری ها نیز مالک آن هستند ؛البته مکاتبات زیادی کرده ایم که آنهارا بازگردانیم ودراین خصوص تلاش های این دستگاه برای بازگرداندن ساختمان های مختص به خانه های جوان در برخی دیگر از شهرها همچنان ادامه دارد.

* لزوم واگذاری ساختمان خانه های جوان در برخی از شهرهای استان

او می افزاید : برای بازگرداندن آنها چون آن زمان سازمان ملی جوانان وجود داشته وکلا از اعتبارات حوزه ورزش وجوانان هزینه نشده وبه عبارتی دیگربرای احداث آنها از اعتبارات استانداری هزینه شده است مالکیت آنها در دست استانداری قرار دارد ؛زیرا زمین مال حوزه استانداری بوده وازاعتبارات آنها استفاده شده است ؛البته ما هم مکاتبات زیادی کرده ایم ولی هنوز موفق به بازگرداندن برخی از ساختمانها نشده ایم .

عزیزپور تصریح می کند: ما برای احیای خانه های جوان در شهرهای استان مثل نورآباد الشترو... نیازمند این ساختمانها هستیم لذا باید این ساختمانها به اداره ورزش وجوانان بازگردانده شوند.

او می گوید: البته در برخی از شهرستانها مانند پلدختر که خانه جوان قبلا در دست فرمانداری بود با مساعدت فرمانداری بازگردانده شد وپس از تعمیر وتجهیز در اختیار جوانان قرار گرفت.

عزیزپور بیان می کند: در صورت واگذاری ساختمانهای خانه جوان به دستگاه ورزش وجوانان استان واحیای این خانه های جوان 100 میلیون تومان تجهیزات وامکانات در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

او بابیان اینکه در حال حاضر خانه های جوان در سه شهر استان با سمن ها در ارتباط هستند ،یادآورمی شود: طرح های اشتغال زایی وکار آفرینی باهمکاری بانک رسالت وصندوق کارآفرینی امیدوهمچنین بحث سرباز مهارت توسط جوانان علاقه مند در حال پیگیری است .

*افتتاح خانه های جوان در سه شهر استان

عزیزپوربا اشاره به فعالیت خانه های جوان در سه شهر خرم آباد، الیگودرز و پلدختر،خاطر نشان می کند: خانه جوان خرم آباد در حال حاضر در یک ساختمان استیجاری قرار داردو2سال ونیم قبل با حضور جناب تندگویان معاون امور جوانان وزارت ورزش وجوانان به بهره برداری رسید ولی ساختمان اصلی آن در روند تکمیل قرار داشته ودارای پیشرفت فیزیکی نزدیک به 30 درصد است .

به گفته عزیزپور خانه جوان الیگودرز 2 سال قبل و خانه جوان پلدختر نیز سال گذشته به افتتاح رسیدند.

مدیرکل ورزش وجوانان لرستان با تاکید برلزوم افتتاح خانه های جوان در دیگر شهرهای استان ،عنوان می کند: فرمانداران باید از احداث خانه های جوان در هر شهرستان حمایت کنند واین ساختمانها را به اداره ورزش وجوانان واگذار کرده ومتولیان نیز باید با رایزنی این موضوع رابه جد پیگیری کنندوما در صورت واگذاری ساختمانهای مختص به خانه جوان در دیگر شهرها خیلی سریع در راستای بازسازی و احیا و تجهیز این اماکن اقدام خواهیم کردتا سمن های حوزه جوانان بتوانند در این خانه ها فعالیت های خود را ارتقا بخشند.

*فعالیت 27 سمن حوزه جوانان در لرستان

احیای خانه های جوان ومدیریت آن تحت سمن های خاص جوانان یک امر ضروری است زیرا چنین تشکیلاتی تحت عنوان "خانه جوان" می تواند مفید بوده وانرژی جوانان را در مسیر مناسبی هدایت کند و آنها را از امکان ابتلا به آسیب های اجتماعی باز دارد.

آنگونه که ماهیت وکارکردخانه های جوان نشان می دهد سمن ها نقش کلیدی ومحوری در آنها ایفا می کنند وبه تعبیری اداره خانه های جوان بردوش سمن هایی است که توسط خود جوانان ایجادشده وهویت جوانی دارند وبه بیانی روشنتر با زندگی آنها درپیوند است.

به گفته محققان نقش سمن ها ونهادهای مردم نهاد در زندگی مدرن وزیست امروزین آنچنان ضروری می نمایدکه به تعبیری بهترنمی توان بدون فعالیت "سازمانهای مردم نهاد"پیشرفتی برای جامعه مدنی قائل شدواساسا جامعه مدنی بدون رشد وارتقاکمی وکیفی "ان جی او" ها ممکن نیست.

لذا بنا به ماهیت وکارکردخانه های جوان اگر قرار است این خانه ها توسط خود جوانان اداره شود نقش سمن ها حایز اهمیت می شودزیرا خوداتکایی در جامعه امروز بدون تشکیل یک سمن ناممکن است واین مهم در خصوص خانه های جوان ضروری می نماید.

عزیزپور با اشاره به فعالیت 27 سازمان مردم نهاد حوزه جوانان در لرستان می گوید: این سمن ها در موضوعات مختلف مشغول به فعالیت بوده و ارتباط فعالی نیز با خانه های جوان استان دارند .

به گفته مدیرکل ورزش وجوانان لرستان درصورت احیا خانه های جوان در دیگر شهرهای استان علاوه بر پر رنگ شدن فعالیت جوانان شاهد افزایش تعداد سمن های این حوزه در تمام استان نیز خواهیم بودلذا انتظار داریم که فرمانداران در خصوص واگذاری این اماکن با اداره کل ورزش وجوانان همکاری لازم را انجام دهند.

*مکاتبات برای بازگرداندن خانه های جوان ادامه دارد

با توجه به روند روبه گسترش آسیب های اجتماعی وچالشهایی که زندگی جوانان را تهدید می کند خانه های جوان اهمیتی بنیادی هم در نزد مسئولین وهم در نگاه مردم وخانواده ها برای سالم زیستن جوانان ومقابله با هرگونه آسبیب اجتماعی پیدا می کنند.

خانه های جوان می توانند به کشف استعدادهای جوانان در زمینه های گوناگون علمی ،فرهنگی ،هنری و... بپردازند؛ در خانه های جوان می توان با کشف استعدادهای جوانان جامعه را درمسیر رشد وتوسعه بهتری قرارداد.

جوانان با رجوع به خانه های جوان با سمن های مختلف علمی ،مذهبی ، فرهنگی هنری و.. آشنا می شوندوبرحسب علایق وسلایق خود به سمن های مدنظرشان می پیوندند واینگونه در مسیر کشف استعدادوشکوفایی نبوغ خود قرار می گیرند به همین دلیل لازم است تلاشی مضاعف برای بازگرداندن ساختمان خانه های جوان دردیگر شهرهای استان صورت گیرد تادرتمام استان نیز شاهد فعالیت جوانان در سمن ها وخانه های جوان باشیم.

به گفته عزیزپور نامه نگاری های زیادی برای بازگرداندن این اماکن که در برخی از شهرهای استان در دست دیگر دستگاه ها قرار دارد انجام گرفته وبه طور جد پیگیراین موضوع خواهیم بود چون بازگرداندن و بازسازی و فعال کردن خانه های جوان مطالبه قانونی جوانان تمام شهرهای لرستان و البته سمن هایی است که در حوزه جوانان مشول به فعالیت بوده و برای پررنگ کردن فعالیت های خود به دنبال یک مکان مهم به نام خانه های جوان هستند.