این مدال به پاس تلاش ها و برنامه ریزی وزارت ورزش و جوانان به معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی برای برنامه ریزی و ترغیب شهروندان به انجام ورزش همگانی اهدا شد.